Graph

‘ graph’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: đồ biểu; đồ hình; đồ thị; khúc tuyến đồ graph đồ thị