Gratification

‘ gratification’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: tiền thưdng; sự hài lòng gratis miễn phí