Grocer

‘ grocer ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: người bán tạp phẩm; người bán hàng chạp phô