Groceries

‘groceries ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: hàng tạp hóa và thực phẩm phụ; hàng tạp phẩm