Grocery Business

‘ grocery business ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: cửa hàng kính doanh tạp phẩm; hiệu tạp hóa