Groceteria

‘groceteria ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: cửa hàng thực phẩm-tạp phẩm tự động