Gross Barter Terms Of Trade

‘gross barter terms of trade ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: điều khoản tổng mậu dịch của mậu dịch đổi hàng