Gross Domestic Product Deflator

gross domestic product deflator ‘ ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: chỉ số giảm phát tổng sản phẩm quốc nội