Gross Domestic Product Per Capita

‘gross domestic product per capita ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: giá trồng sản lượng quốc nội tính trên mỗi đầu người