Gross Fixed Investment

‘gross fixed investment ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: tổng ngạch đầu tư cố định; mức tổng đầu tư cô” định