Gross For Net

‘gross for net ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (cáqh tính) lấy trọng lượng gộp làm trọng lượng tịnh; cá bì coi như tịnh