Gross Industrial Output Value

‘gross industrial output value ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: giá trị tổng sản lượng công nghiệp