Gross National Product

‘gross national product ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: giá trị tổng sản lượng quốc dân; tổng sản phẩm quốc dân; tổng thu nhập quốc dân