Gross National Product Deflator

‘gross national product deflator ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: chỉ
SC) giám phát tổng sản phẩm quốc dân