Gross National Product Per Capita

‘gross national product per capita ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: tổng thu nhập quốc dân (tính trên) đầu người