Gross Operating Income

‘gross operating Income ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: lãi thu nhập, kinh doanh gộp; lãi gộp kinh doanh