Gross Overall Profit

‘gross overall profit ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: lợi nhuận tổng gộp; mức tổng doanh lợi; tổng ngạch lãi gộp