Groupage System

‘ groupage system ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: chế độ xếp chung (hàng chở); hệ thông tổ hợp; hệ thống tập hợp