Growing Pains

‘growing pains ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: những khó khăn bầm dập trải qua trong quá trình phát triển ở giai đoạn dầu; nỗi đau trưởng thành (của xí nghiệp)