Growth-Gap Unemployment

‘growth-gap unemployment ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (nạn) thất nghiệp do gián đoạn tăng trưởng