Growth Without Inflation

growth without inflation ‘ ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: tăng trưởng không có lạm phát; tăng trưởng trong ổn định