haberdasher

‘haberdasher’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: người bán hàng xén; người bán đồ kìm chỉ; người bán đồ may mặc, quần áo đàn ông