haggle (v.)

‘haggle (v.) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : mặc cả, nhận khoán (của cai đầu dài)