haggling

‘haggling’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sự mặc cả, sự nhận khoán của cai đầu dài; trả giá;