handset

‘handset’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : ông nghe điện thoại; máy điện thoại cầm tay