Irredeemable loan stock

“‘Irredeemable loan stock”dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: ‘Lượng cho vay không trả được
Giải thích thuật ngữ: Xem FINANCIAL CAPITAL