list of exchange rate of quotations

‘list of exchange rate of quotations ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : bảng yết giá ngoại hôi