list of weight and measurement

‘list of weight and measurement ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : bảng kê trọng lượng và thể tích