Lloyd’s Average Bond

‘Lloyd’s Average Bond ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : khế ước tổn thất vận tải biển của công ty Lloyd’s