Lloyd’s Policy Signing Office

‘Lloyd’s Policy Signing Office’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Phòng Ký kết Đơn bảo hiểm của Lloyd’s