loading and unloading operations

‘loading and unloading operations’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : hoạt động bốc dỡ