Local Education Agency (LEA)

‘Local Education Agency (LEA)’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Cơ quan giáo dục địa phương (LEA)
Giải thích thuật ngữ: Trong chương trình amiăng, là một tổ chức giáo dục ở cấp địa phương tồn tại chủ yếu để điều hành trường học hay để ký hợp đồng cung cấp các dịch vụ giáo dục, bao gồm trường tư và trường công cấp 1 lẫn cấp 2. Chiếu theo Đạo luật AHERA, một trường độc lập, không liên kết có thể được xem là một LEA.