location of Industry

‘location of Industry ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (sự) chọn điểm công nghiệp; vị trí công nghiệp; định vị công nghiệp