Return on capital employed

Return on capital employed’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành kinh tế: Lợi tức từ vốn được sử dụng.
Giải thích thuật ngữ: Xem RATE OF RETURN